ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูวนิดา อาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูศิรินทรา วิจิตรวงษ์

ครูมาลี เลื่อมใส

ครูสุดาวดี คำผุย

ครูเกศรินทร์ เกษประดิษฐ์

ครูราตรี ศรีสุข

ครูจินตนา ชูจันทร์

ครูอุมาพร อรุณลักษณ์

ครูอาทิตย์ สะอิ

MR SAWKYAW THAR HTET
ครูพิเศษ

Mrs Hannah Konadu
ครูพิเศษ

มาฆสิริ
ครูพิเศษIEP