ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอุมาพร อรุณลักษณ์
ครูคู่ชั้น ม.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูราตรี ศรีสุข
ครูประจำชั้น ป.5/4

ครูมาลี เลื่อมใส
ครูประจำชั้น ป.2/4

ครูวนิดา อาลี
ครูประจำชั้น ม.4/2

ครูจินตนา ชูจันทร์
ครูคู่ชั้น ป.6/1,ป.6/2

ครูศิรินทรา วิจิตรวงษ์
ครูประจำชั้น ป.1/4

ครูสุดาวดี คำผุย
ครูประจำชั้น ป.3/4

ครูกรรณิกา โพธิ์พเนา
ครูประจำชั้น ม.1/2