ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูวนิดา อาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูศิรินทรา วิจิตรวงษ์

ครูมาลี เลื่อมใส

ครูสุดาวดี คำผุย

ครูเกศรินทร์ เกษประดิษฐ์

ครูราตรี ศรีสุข

ครูจินตนา ชูจันทร์

ครูอุมาพร อรุณลักษณ์

MR SAWKYAW THAR HTET
ครูพิเศษ

มาฆสิริ
ครูพิเศษIEP