กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูวนิดา อาลี
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4-ม.6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูศิรินทรา วิจิตรวงษ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1

ครูมาลี เลื่อมใส
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2

ครูสุดาวดี คำผุย
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

ครูอุมาพร อรุณลักษณ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูราตรี ศรีสุข
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5

ครูจินตนา ชูจันทร์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6

MR SAWKYAW THAR HTET
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5 - 6

ครูผ่องพรรณ นวลตา
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1,ม.3

ครูพนิดา เผือกเชาว์ไวย์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูอารยา โสะขาว