ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูเกียรติมณี สกุลเกียรติศักดิ์
ครูประจำชั้น ม.2/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูสุชีวี พันธุ์ครุฑ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแผนกประถม

ครูสายน้ำผึ้ง ทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูน้ำฝน แผ้วใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ - ธุรการ

ครูสุดารัตน์ มนต์อุ่น
ครูคู่ชั้น ม.2

ครูชาคริต เมตตาจิตโต
ครูคู่ชั้น ป.1/3

ครูอุษา พูนทรัพย์
ครูคู่ชั้น ป.2/1,ป.2/2

ครูพเยาว์ วงษ์น้อย
ครูประจำชั้น ป.4/3