กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูรัตติกร ซำเจริญ
ครูผู้สอนระดับชั้นป.6, ม.4-6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูพเยาว์ วงษ์น้อย
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-2 , ป.4

ครูสายน้ำผึ้ง ทองคำ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

ครูสุดารัตน์ มนต์อุ่น
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5-6,ม.1,ม.4

ครูสุชีวี พันธุ์ครุฑ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

ครูเกียรติมณี สกุลเกียรติศักดิ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2-3

ครูประภาพร เพ็งบุญทัศน์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1,ม.5-6