ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูวราภรณ์ เกาะแก้ว
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6, ม.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูพรพิรุณ มั่นกิจเจริญ
ครูผู้สอนระดับชั้น อ.2 - ป.1

ครูศศิธร โพธิวิจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น อ.2-3,ม.3,ม.5

ครูสุวุฒิ เหล่ารอด
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 - 3

ครูสุภาวิณี บุญรักษา
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูปรีดา พูลประดิษฐ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5 - 6

ครูพิเชษฐ์ ม่วงสอน
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2-4

ครูอดิเทพ พุ่มอรุณ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-2,ม.6