ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูพิเชษฐ์ ม่วงสอน
ครูคู่ชั้น ม.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูลิขิต ใจดี
ครูคู่ชั้น ป.4/1,ป.4/2

ครูวิสา แสนเลิง
ครูคู่ชั้น ป.1/2

ครูศิรประภา ก้อยเหาะกูล
ครูคู่ชั้น ม.5