ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูพิเชษฐ์ ม่วงสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูพรพิรุณ มั่นกิจเจริญ

ครูอรวรรณ โพธิ์คง

ครูศศิธร โพธิวิจิตร

ครูศิรประภา ก้อยเหาะกูล

ครูพงษ์ศักดิ์ แหวนทองคำ