ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูศักดิ์ดา สดชื่น
ครูคู่ชั้น ป.2/3,ป.2/4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอภิชาติ เชียงสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

ครูสุพจน์ แสงกรด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูนิรัญ ชั่งดวงจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูสมโภชน์ ตุลยสิทธิกุล
ครูคู่ชั้น ป.5/3,ป.5/4

ครูรณภูมิ วรรณวิจิตร
ครูคู่ชั้น ป.3/3,ป.3/4

ครูนิศรา มูลโคตร
ครูประจำชั้น ป.6/4