ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูสมศักดิ์ แสงหิรัญ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 - 4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูทองสุข ฌานชีวินสุข
ครูผู้สอนระดับชั้น อ.2,ป.1-2

ครูเมธานนท์ คลองน้อย
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 2

ครูสมโภชน์ ตุลยสิทธิกุล
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5 - 6

ครูพีรพล ธิบดี
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5

ครูนิรัญ ชั่งดวงจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูสุพจน์ แสงกรด
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

ครูรณภูมิ วรรณวิจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1 , ม.4 -6