ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวรัญญา วีระวัฒนะ
ครูประจำชั้น ม.3/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูรุ่งนภา ศรีสุข
ครูประจำชั้น ม.2/1

ครูจะรุ ทองนพรัตน์
ครูประจำชั้น ป.6/1

ครูปาริฉัตร นาสมบูรณ์
ครูคู่ชั้น ป.1/1

ครูนิศมา ผายพันธ์
ครูประจำชั้น ป.4/2

ครูสัย ไพรวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ครูกุลฉัตร ชมพูพวง
ครูคู่ชั้น ป.3/1,ป.3/2

ครูกุลภัค วชิรัตนพงษ์เมธี
ครูประจำชั้น ม.5/2

ครูนิธินันท์ สุขติ
ครูประจำชั้น ม.6/1

ครูพจนีย์ ทองเตี้ย
ครูประจำชั้น ป.5/3

ครูสุพัตรา เสภัยยันต์
ครูประจำชั้น ม.1/3

ครูพัชรินทร์ จันทรอุบล
ครูประจำชั้น ป.2/2