ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวรัญญา วีระวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครุปาริฉัตร นาสมบูรณ์

ครูกุลฉัตร ชมภูพวง

ครูนิศมา ผายพันธ์

ครูพจนีย์ ทองเตี้ย

ครูจะรุ ทองนพรัตน์

ครูรุ่งนภา ศรีสุข

ครูสุพัตรา เสภัยยันต์

ครูกุลภัค วชิรัตนพงษ์เมธี

ครูอัมพวรรณ เก็มกาแมน

ครูสัย ไพรวงษ์