ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูกิริยา ช่างปั้น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูชนิกา มาตราช

ครูศิริพร สุนทร

ครูขวัญฤดี โยงรัมย์

ครูณัฎฐ์พัชร์กร ภูมคุ้มเพชร

ครูจตุพล สยุมพร

ครูบุญรุ่ง ศรีสุข

ครูพเยาว์ วงษ์น้อย

ครูอักษราภัค ปลื้มอารีย์