กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูกิริยา ช่างปั้น
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชนิกา มาตราช
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-2

ครูศิริพร สุนทร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2-3

ครูขวัญฤดี โยงรัมย์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4,ป.5

ครูณัฎฐ์พัชร์กร ภูมคุ้มเพชร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4,ม.1

ครูสุกัญญา เพ็งยิ้ม
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูอักษราภัค ปลื้มอารีย์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

ครูจตุพล สยุมพร
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4-6

ครูบุญรุ่ง ศรีสุข
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5-6

ครุอุษา พูนทรัพย์
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ป.1-3

ครูพิมลวรรณ วรยศ
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ป.4

ครูขนิษฐา สมเด็จ
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ป.5-6,ม.1-3