ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสาลี่ พรมทอง
ครูคู่ชั้น ม.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูปริศนา ฟันเดะ
ครูประจำชั้น ป.5/1

ครูจารุพรรณ สุนทร
ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม
ครูประจำชั้น ป.4/1

ครูรุ่งทิพย์ สุนทรา
ครูประจำชั้น ป.2/1

ครูกฤษณา ถมทอง
ครูประจำชั้น ป.6/2

ครูถิรนุช ขำวงษ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

ครูวุฒิพงษ์ ทับเพ็ชร
ครูประจำชั้น ม.5/1

ครูจรินทิพย์ มูลถิวล
ครูประจำชั้น ม.1/1