กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสาลี่ พรมทอง
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจารุพรรณ สุนทร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1

ครูถิรนุช ขำวงษ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

ครูนุชรี ชินสา
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูกฤษณา ถมทอง
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6

ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

ครูวริดา มินศรี
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูพัชชา ปั้นเกตุ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4

ครูวุฒิพงษ์ ทับเพ็ชร
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5-6

ครูรุ่งทิพย์ สุนทรา

ครูวัฒนา แย้มกลิ่น

ครูพงศธร สายดำ