ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูไพเราะ ทำพนม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูจิตรา ผดุงกิจ

ครูอารีย์ อินทโชติ

ครูพีรดาภรณ์ สุขจิตร์

ครูนิศรา มูลโคตร

ครูชมภูนุช กิ่งแก้ว

ครูปนัดดา แสงศรี

ครูพนมไพร ปิยสินทรัพย์

ครูจรัญ หีบเงิน