กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจิตรา ผดุงกิจ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูอรทัย หินแก้ว
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2

ครูอารีย์ อินทโชติ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

ครูนิศรา มูลโคตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูชมภูนุช กิ่งแก้ว
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6

ครูไพเราะ ทำพนม
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

ครูพีรดาภรณ์ สุขจิตร์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูปนัดดา แสงศรี
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3-4

ครูจรัญ หีบเงิน
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5-6

ครูเพชร ทองนพรัตน์