ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูไพเราะ ทำพนม
ครูประจำชั้น ม.3/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูอารีย์ อินทโชติ
ครูประจำชั้น ป.3/1

ครูจรัญ หีบเงิน
ครูประจำชั้น ม.6/2

ครูณัฐนิชา ใจการ
ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูชมภูนุช กิ่งแก้ว
ครูประจำชั้น ป.6/3

ครูจิตรา ผดุงกิจ
ครูประจำชั้น ป.2/3

ครูอัมพวรรณ เก็มกาเมน
ครูประจำชั้น ป.5/2

ครูญาดา หอมเกสร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม