ปฐมวัย

ครูสุนทรี อภิชาตโรจนกุล
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

ครูจิราลัย แพน้อย
ครูสอนคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

ครูอริณีย์ อ่อนมา
ครูประจำชั้นบริบาล

พี่เลี้ยงสุรีวัลย์ คำแก้ว
พี่เลี้ยงประจำชั้นบริบาล

ครูนันทินี สุดประเสริฐ
ครูประจำชั้น อ.1/1

พี่เลี้ยงมธุรส แตงสุข
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.1/1

ครูจิรพรรณ อาจประจักษ์
ครูประจำชั้น อ.1/2

พี่เลี้ยงพัชราภรณ์ มนต์อุ่น
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.1/2

ครูวนิดา คูหามงคลไพศาล
ครูประจำชั้น อ.1/3

พี่เลี้ยงกาญจนา สอนสงวน
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.1/3

ครูสุธิสา แซ่เตียว
ครูประจำชั้น อ.2/1

พี่เลี้ยงวิไลรัตน์ บุญเผือก
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.2/1

ครูลัทธพรรณ โยธินรัชสิทธิ์
ครูประจำชั้น อ.2/2

พี่เลี้ยงอรณี ภู่ทอง
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.2/2

ครูรุ่งนภา วิวัฒน์โยธิน
ครูประจำชั้น อ.2/3

พี่เลี้ยงอมรรัตน์ ประจำตน
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.2/3

ครูสุพัดจนีย์ เพ็ชร์อินทร์
ครูประจำชั้น อ.2/4

พี่เลี้ยงนภาพร ทับทิมนาค
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.2/4

ครูอุทัยวรรณ มุลตรีบุตร
ครูประจำชั้น อ.3/1

พี่เลี้ยงพีรยา ลิ้มสายสุก
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.3/1

ครูฐิติกร แสนเหลา
ครูประจำชั้น อ.3/2

พี่เลี้ยงนัดดา คำรัตน์
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.3/2

ครูสุพรรณี แสนพลอ่อน
ครูประจำชั้น อ.3/3

พี่เลี้ยงสุภาวดี เลี้ยงบำรุง
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.3/3

ครูภัณฑิลาวรรณ์ มนต์อุ่น
ครูประจำชั้น อ.3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

พี่เลี้ยงจันทนา วรยศ
พี่เลี้ยงประจำชั้น อ.3/4

เจ้าหน้าที่ศิริปนะภา มูตะยะ
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ปุณณภา เกษตรรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายปฐมวัย