ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ครูกมลวรรณ มนต์อุ่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

ครูจิราลัย แพน้อย
ครูประจำชั้น อ.2/3

ครูสุนทรี อภิชาตโจนกุล
ครูประจำชั้น อ.3/4

ครูสุภาพร คุณาวัณ
ครูประจำชั้น อ.3/2

ครูลัทธพรรณ โยธินรัชสิทธิ์
ครูประจำชั้น อ.3/1

ครูนันทินี สุดประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ห้องบริบาล

ครูสุพพัดจนีย์ เพ็ชร์อินทร์
ครูประจำชั้น อ.3/3

ครูวนิดา คูหามงคลไพศาล
ครูประจำชั้น อ.2/2

ครูรุ่งนภา วิวัฒน์โยธิน
ครูประจำชั้น อ.1/2

ครูอุทัยวรรณ มุลตรีบุตร
ครูประจำชั้น อ.2/1

ครูพิมลวรรณ วรยศ
ครูประจำชั้น อ.2/4

ครูปนัดดา ผังรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุบาล