คณะผู้บริหาร

บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงเทวฤทธิ์ สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์

ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา