ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 23) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 20) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 15) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 21) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 16) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 15) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 12) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 10) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 10) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 (อ่าน 12) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 6) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 6) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 6) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 (อ่าน 5) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 7) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 7) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 7) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 8) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 9) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 6) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 7) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 10) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 7) 04 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 7) 04 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 50) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (อ่าน 42) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (อ่าน 40) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาฯ (อ่าน 40) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา (อ่าน 38) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 40) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (อ่าน 42) 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 40) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 21) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 28) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 17) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 21) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 19) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 20) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 12) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 19) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 15) 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565 (อ่าน 23) 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 5 (รอบที่ 1 ) (อ่าน 148) 24 ม.ค. 66
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 901) 28 เม.ย. 65
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4472) 25 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4102) 25 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4089) 25 พ.ค. 64