ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 586) 09 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (อ่าน 447) 08 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (อ่าน 403) 08 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาฯ (อ่าน 450) 08 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา (อ่าน 609) 08 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 640) 08 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (อ่าน 648) 08 ก.ย. 65
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 640) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 202) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 125) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 92) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 101) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 73) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 99) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 75) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 52) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 44) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 (อ่าน 36) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 61) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 63) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 45) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 (อ่าน 58) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 78) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 39) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 36) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 45) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 33) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 34) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 32) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 47) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 30) 08 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 39) 08 ก.ย. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 439) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 184) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 369) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 205) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 324) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 198) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคมฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 367) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคมฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 177) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 304) 19 ส.ค. 65
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 183) 19 ส.ค. 65
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 21 ก.ค. 65
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 21 ก.ค. 65
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16) 21 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 547) 28 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4112) 13 ม.ค. 65
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4180) 25 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3842) 25 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3842) 25 พ.ค. 64