ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุขุม กิจสงวน
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวรพจน์ วิสิฐนนทชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สุภาพร จันทร์ปาน
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลแผนกโภชนาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :