ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุขุม กิจสงวน
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 - 5631014
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเทวฤทธิ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.ค.2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน