ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพภายใน ปี56
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
งานประกันคุณภาพภายใน ปี57
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.82 KB
งานประกันคุณภาพภายใน ปี59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.49 MB