ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

    หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

       โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน และท้องถิ่น นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนตามความสนใจ ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรรมเสริมหลักสูตรทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

2. กิจกรรรมค่ายกลุ่มประสบการณ์ ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านอภิบาล กิจกรรมส่งเสริมศาสนกิจ และกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้