ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 60 โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
จัดซื้ออุปกรณ์ช่าง/งานอนามัยโรงเรียน/งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 มิ.ย. 60 งานอาหารกลางวัน/งานอาหารเสริมนม/ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 มิ.ย. 60 อบรมพระคัมภีร์คริสตชนครูคาทอลิกเขต 4
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
05 มิ.ย. 60 กิจกรรมกายบริหารยามเช้า/โครการเด็กไทยทำได้
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 มิ.ย. 60 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียน งานหลักสูตร
07 มิ.ย. 60 กิจกรรมท่องสูตรคูณ/กิจกรรมพบพระ
กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา ความรู้และการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
โรงเรียน กลุ่มสาระฯคณิตฯ/ฝ่ายจิตตาภิบาล
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ/จัดสอนคำสอนและวิชาคริสต์
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายจิตตาภิบาล
09 มิ.ย. 60 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.1-ม.6/ประกาศข่าวดี
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
12 มิ.ย. 60 ก.ศาสนาพุทธ/อิสลาล/จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการรับใช้
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
13 มิ.ย. 60 โครงการส่งเสริมกระแสเรียก
โครงการพัฒนาครูคาทอลิก/กิจกรรม PV ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
14 มิ.ย. 60 งานพัฒนาครูและบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าที่
บ้านผู้หว่าน ฝ่ายบุคคล
15 มิ.ย. 60 งานกีฬาระหว่างโรงเรียน/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
16 มิ.ย. 60 โครงการประเพณีและวัฒนธรรม
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
19 มิ.ย. 60 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิ.ย. 60 โครงการแบ่งฝันปันรัก
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
21 มิ.ย. 60 โครงการทุนการศึกษา
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
22 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู/กิจกรรมคัดเลือกนักบุญน้อย
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
23 มิ.ย. 60 งานสมโภชน์พระหฤหัย/กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล/กลุ่มสาระฯภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 งานจัดประชุมจิตตาภิบาลเขต 4 (มิ.ย.-มี.ค.61)
โรงเรียนในเขต 4 ฝ่ายจิตตาภิบาล
27 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ป.1-ป.6
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
28 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ม.1-ม.6
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
29 มิ.ย. 60 โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
30 มิ.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียน ฝ่ายบุคคล
03 ก.ค. 60 ส่งคะแนนสอบครั้งที่ 1/2560
โรงเรียน งานวัดผล
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
10 ก.ค. 60 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนหยุด
โรงเรียนหยุด
14 ก.ค. 60 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในโรวเรียน
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ตั้งแต่ 17-20 ก.ค.)
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
21 ก.ค. 60 ถึง 23 ก.ค. 60 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
เขาใหญ่ ฝ่ายจิตตาภิบาล
22 ก.ค. 60 โครงการ English Day
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 งานสื่อนวัตกรรม
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
27 ก.ค. 60 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10/ ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล/ฝ่ายบุคคล
31 ก.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ป.1-ป.2
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ป.3-ป.4
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ป.5-ป.6
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ม.1-ม.2
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ส.ค. 60 โครงการส่งเสริมสุขศึกษา/โครงการ Math Day
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มสาระฯคณิตฯ
07 ส.ค. 60 งานนิเทศภายในสถานศึกษา/โครงการทัศนศึกษา ม.3-ม.4
โรงเรียน/นอกสถานที่ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ส.ค. 60 กิจกรรมอาเซียนเดย์/โครงการทัศนศึกษา ม.5-ม.6
โรงเรียน/นอกสถานที่ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ส.ค. 60 โครงการวันสำคัญของชาติ (ส.ค.60-ก.พ.61)
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
14 ส.ค. 60 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนหยุด
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์นักเรียน ป.1-ป.6 (15-18 ส.ค.)
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (15-18 ส.ค.)
โรงเรียน กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
21 ส.ค. 60 ส่งคะแนนสอบกลางภาคครั้งที่ 1/2560


โรงเรียน งานวัดผล
22 ส.ค. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
24 ส.ค. 60 กิจกรรมแรลลี่มหาสนุก
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
25 ส.ค. 60 ยกผลสัมฤทธิ์วิชาการงาน
โรงเรียน กลุ่มสาระฯการงาน
28 ส.ค. 60 โครงการจัดซื้อแบบทดสอบ
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 ส.ค. 60 โครงการจัดซื้อหนังสือใหม่
ศูนย์หนังสือจุฬา งานห้องสมุด
31 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
01 ก.ย. 60 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน/ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม
บ้านนักเรียน/โรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายบุคคล
04 ก.ย. 60 กิจกรรมวาดภาพวันสำคัญ


โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
05 ก.ย. 60 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
06 ก.ย. 60 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
09 ก.ย. 60 โครงการอภิบาลครูและนักเรียนคาทอลิกเขต 4
สามพราน ฝ่ายจิตตาภิบาล
11 ก.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ป.1-ป.6
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
12 ก.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ม.1-ม.3
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
14 ก.ย. 60 โครงการมารยาทงาม
โรงเรียน กลุ่มสาระฯสังคมฯ
21 ก.ย. 60 โครงการโครงงานศิลป์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
22 ก.ย. 60 งานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียน งานวิจัย
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (25-29 ก.ย.)
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
โรงเรียน ฝ่ายบุคคล
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมวันวิชาการ
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ฝ่ายจิตตาภิบาล/ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 60 หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อ
โรงเรียนหยุด
11 ธ.ค. 60 ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนหยุด
13 ธ.ค. 60 ส่งคะแนนครั้งที่1 ภาค2/2560
โรงเรียน วัดผล
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (13-15 ธ.ค. 60)
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ม.6
11 ม.ค. 61 ม.5-6 เข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อ.1-ม.6 คาบเรียนที่ 6-8
16 ม.ค. 61 หยุดเรียนเนื่องในวันครู
17 ม.ค. 61 โครงการกีฬาสีอนุบาล (งดเรียนพิเศษ)
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 โครงการกีฬาสี ป.1-ม.6 (งดเรียนพิเศษ)
22 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 เตรียมความพร้อม O-Net ป.6, ม.3
03 ก.พ. 61 สอบ O-net ป.6
มาถึงโรงเรียนเวลา 8.00 น. เพื่อตรวจบัตรประชาชน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-Net ม.3
มาถึงโรงเรียนก่อน 09.00 น. เพื่อตรวจบัตรประชาชน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
09 ก.พ. 61 หยุดเรียน งาน พ.ว. สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
13 ก.พ. 61 ถึง 15 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
16 ก.พ. 61 หยุดเรียน เตรียมงานเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์
17 ก.พ. 61 งานเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์
20 ก.พ. 61 ประกาศผลสอบติด "0" นักเรียน ม.6 เวลา 08.00-09.00 น
20 ก.พ. 61 ลงทะเบียน/เรียนซ่อมเสริม นักเรียน ม.6 ที่ติด 0 เวลา 09.00-15.00 น.
21 ก.พ. 61 เรียนซ่อมเสริมนักเรียน ม.6 ที่ติด 0 เวลา 08.00-15.00 น.
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 อ.1-อ.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (งดเรียนพิเศษ)
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (งดเรียนพิเศษ)
02 มี.ค. 61 โครงการบัณฑิตน้อย อ.3, ม.6 รับวุฒิบัตร เวลา 07.30-10.30 น.
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 ณ โซติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก
08 มี.ค. 61 ประกาศผลติด 0 ม.1-ม.5 ลงทะเบียนสอบซ่อม ม.1-ม.5
09 มี.ค. 61 เรียนซ่อมเสริมนักเรียน ม.1-ม.5 ที่ติด 0 เวลา 08.00-15.00 น.
26 มี.ค. 61 ถึง 27 เม.ย. 61 เรียนปรับพื้นฐาน/เรียนซัมเมอร์พิเศษฤดูร้อน อ.1-ม.4
การแต่งกาย อ.1-ม.3 แต่งกายชุดลำลองสุภาพ ม.4 แต่งกายชุุดนักเรียนสถาบันเดิม
26 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะ ม.6)
31 มี.ค. 61 แจกสมุดพกนักเรียน อ.1-ม.5 เวลา 08.00-15.00 น.
09 เม.ย. 61 ถึง 13 เม.ย. 61 หยุดเรียน เนื่องจากวันสงการนต์
20 เม.ย. 61 รับเอกสารการจบ ม.6 แต่งกายชุดนักเรียน
ณ ห้องธุรการ
26 เม.ย. 61 สอบประเมินผลการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
14 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561